Montáž, opravy, údržba, servis, elektro, revízie
Projektovanie
Vitajte

Naša firma pôsoby na trhu od roku 1995 a ponuka Vám  
tieto služby
Revízie a odborné prehliadky a odborné skúšky  
elektrických zariadení UTZ a VTZ
Montáž, opravy, údržbu a servís elektrických zariadení  
UTZ a VTZ
Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
Montáž, opravy, údržbu, servis elektrických a  
elektronických zariadení, bleskozvodov (LPS),  
prepäových ochrán a zvodičov prepätia (SPD)
Odborné prehliadky a odborne skúšky elektrických zariadení, eklektických inštalácii a bleskozvodov triedy A do 1000V a triedy B vo výbušnom prostredí podľa vyhl. č. 508/2009 Z. z

Odborné prehliadky a odborne skúšky elektrických strojov, elektrického naradia počas používania, a elektrických spotrebičov počas používania podľa STN 33 1600 a STN 33 1610
Prevádzkovanie technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona o súkromnej bezpečnosti v rozsahu: vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia, oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
Automatizácia a riadenie

Malá automatizácia pomocou PLC, Zelio, Logo, TWIDO
Ovladanie elektromotorov Softštartery, frekvenčné  
meniče
Back
Next
Montáž, opravy, údržbu, servis oznamovacích a zabezpečovacích zariadení v železničnej doprave a ich revízie východiskové a periodické podľa vyhlášky MDPaT SR č. 205/2010 Z.z.
Výrobná, montážna a servisná činnosť v oblasti oznamovacej a zabezpečovacej techniky pre cestnú, leteckú, železničnú dopravu a železničných vlečkách - zabezpečovacích a oznamovacích stojanov, riadiacích pultov, kábelových stojanov, koľajových skriniek, elektromotorových prestavníkov
Dopravné a zdvíhacie zariadenia
Revízie, skúšky a NDT skúšky pre určené technické zariadenia dopravné a zdvíhacie podža vyhlášky MDPaT SR č. 205/2010 Z.z
Projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
podľa § 27 vyhlášky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnos-tiach a činnostiach na určených technických zariadeniach elektrických v rozsahu
Firma zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel:Sro.vložka číslo 5544/V
Odborné prehliadky a odborne skúšky elektrických zariadení, eklektických inštalácii a bleskozvodov triedy A do 1000V a triedy B vo výbušnom prostredí podľa vyhl. č. 508/2009 Z. z
Odborné prehliadky a odborne skúšky elektrických strojov, elektrického naradia počas používania, a elektrických spotrebičov počas používania podľa STN 33 1600 a STN 33 1610
Copyright Š 2013 by "Al117"  ˇ  All Rights reserved